MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU
Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno
św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA AD 2010

W maju 2010 r., na podstawie dekretu IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, aneks 6 punkt 7, ukonstytuowała się Parafialna Rada Duszpasterska.
W związku ze zmianą na stanowisku Proboszcza rada będzie musiała - jak rozumiemy - ukonstytuować się ponownie (być może nowy Proboszcz, ks. Jacek Dzikowski, zatwierdzi jej skład dotychczasowy, do czego ma pełne prawo, zgodnie z statutem ukazanym poniżej).
Na razie podajemy poniżej skład Rady w jej dotychczasowym kształcie:

z urzędu:
1ks. Proboszcz DZIKOWSKI Jacek
2ks. Wikariusz NOWACKI Kamil
3CHUDZIŃSKA Renata, katechetka
4KORNASZEWSKA Jolanta, katechetka

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady

 • Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
 • Chryste usłysz nas!
 • Chryste wysłuchaj nas!
 • Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
 • Synu Odkupicielu świata, Boże
 • Duchu Święty, Boże
 • Święta Trójco, Jedyny Boże
 • Święta Maryjo - módl się za nami!
 • Święta Boża Rodzicielko
 • Święta Panno nad Pannami
 • Matko Dobrej Rady
 • Córko Ojca Przedwiecznego
 • Matko Syna Bożego
 • Oblubienico Ducha Świętego
 • Przybytku Trójcy Przenajświętszej
 • Bramo niebios
 • Królowo Aniołów
 • Ozdobo Proroków
 • O dobra Rado Apostołów
 • O dobra Rado Męczenników
 • O dobra Rado Wyznawców
 • O dobra Rado Panien
 • O dobra Rado wszystkich świętych
 • O dobra Rado uciśnionych
 • O dobra Rado wdów i sierot
 • O dobra Rado chorych
 • O dobra Rado strapionych i więźniów
 • O dobra Rado ubogich
 • O dobra Rado we wszelkich potrzebach
 • O dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach
 • O dobra Rado w pokusach
 • O dobra Rado nawracających się grzeszników
 • O dobra Rado konających
 • We wszelkich sprawach i potrzebach - użycz nam dobrej rady!
 • We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach
 • We wszelkich smutkach i przeciwnościach
 • We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach
 • We wszelkich niedostatkach
 • We wszelkich krzyżach i dolegliwościach
 • We wszelkich pokusach i natarczywościach
 • W prześladowaniu i oczernianiu nas
 • W każdej wyrządzonej nam krzywdzie
 • We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała
 • We wszelkich potrzebach
 • W godzinę śmierci
 • Maryjo, Matko Dobrej Rady - módl się za nami
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie!
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie!
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami!
 • Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

O Boże! Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów! Daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Amen.

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
(IV Synod Archidiecezji Warszawskiej)

 1. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską (PRD) lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.
 2. Rada Duszpasterska jest miejscem dialogu duchownych i świeckich, współpracy i współodpowiedzialności za parafię. Jej zadaniem jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.
 3. W skład Rady wchodzą z urzędu: proboszcz jako jej przewodniczący, wikariusze parafialni, katecheci oraz przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Ponadto w skład Rady należy powołać przedstawicieli całej wspólnoty parafialnej odznaczających się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim parafii, zwłaszcza członków grup, ruchów i stowarzyszeń działających przy parafii –z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii. Ilość członk ów Rady winna być dostosowana do wielkości i potrzeb parafii.
 4. Członków PRD, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu, powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wiernych świeckich można też powoływać w drodze wyboru przez parafian; dokonany wybór wymaga jednak zatwierdzenia proboszcza.
 5. Przed pierwszym posiedzeniem członkowie Rady winni złożyć na ręce księdza proboszcza przyrzeczenie wiernego i zgodnego z przepisami prawa kanonicznego postępowania.
 6. Kadencja Rady trwa trzy lata. Mandat poszczególnych członków może być przedłużany na kolejne kadencje. W nadzwyczajnych okolicznościach i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady uzasadniając wobec niego i Rady swoją decyzję.
 7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia PRD o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.
 8. PRD jest organem doradczym i wspomagającym w działalności duszpasterskiej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem pogłębienie religijnej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, dbałość o wychowanie chrześcijańskie, rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian, formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.
 9. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, ustalanie porządku obrad, nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady. W szczególnych przypadkach proboszcz, może ustanowić spośród członków PRD, swojego delegata zlecając mu przewodniczenie obradom.
 10. Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej raz na trzy miesiące, a członkowie o jej posiedzeniu powinni dowiadywać się przynajmniej na tydzień przed terminem.
 11. Rada powinna wybrać z pośród siebie sekretarza, który prowadzi księgę protokołów z poszczególnych posiedzeń. Księgę tę przechowuje się w archiwum parafialnym i podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.
 12. Działalność Rady ustaje po objęciu parafii przez nowego proboszcza, który jednakże może w ciągu sześciu miesięcy potwierdzić jej dotychczasowy skład.
 13. W poszczególnych przypadkach Arcybiskup może zezwolić na inne zasady powoływania PRD.
z wyboru:
1GRZYWACZ Zdzisław
2JAKUBCZYK Daniel
3KORNAS Feliks
4KOWALCZYK Sylwester
5KULCZYK Jacek
6MAKOWSKI Jaromir
7MENTLAK Józef
8OLIZAROWSKI Bogdan
9SZATKOWSKI Wojciech
10SZLĄZAK Zdzisław
11SZPERL Ludwik
12WROCHNA Jerzy
13WYSZYŃSKA Małgorzata