MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneMATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCYLOGO PORTALU

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem św. Zygmunta
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 85
dekanat konstanciński
m. i gm. Konstancin-Jeziorna
powiat Piaseczno

św. ZYGMUNT: kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własneśw. ZYGMUNT: XIX w., feretron, kościół św. Zygmunta, Słomczyn; źródło: zbiory własne

poprzedni

Niedźwiady
(7.vi.1991)

KORONOWANE WIZERUNKI MATKI BOŻEJ (160)
(pełna lista: TUTAJ)

Matka Boża Fatimska
z Wadowic

Data pierwszej koronacji: 14 sierpnia 1991

następny

Radomyśl
(15.ix.1991)

Łącza do cudownego wizerunku Matki Bożej (a także wydarzeń z Nim związanych):

 • MATKA BOŻA FATIMSKA: sanktuarium św. Piotra Apostoła, Wadowice; źródło: theotokos.ovh.org
 • MATKA BOŻA FATIMSKA: sanktuarium św. Piotra Apostoła, Wadowice; źródło: www.wgorach.com
 • MATKA BOŻA FATIMSKA: sanktuarium św. Piotra Apostoła, Wadowice; źródło: www.swpiotr.wadowice.pl
 • MATKA BOŻA FATIMSKA: ołtarz, sanktuarium św. Piotra Apostoła, Wadowice; źródło: www.wgorach.com
 • KOŚCIÓŁ św. PAWŁA APOSTOŁA: wnętrze, sanktuarium św. Piotra Apostoła, Wadowice; źródło: www.wgorach.com
 • OŁTARZ GŁÓWNY: sanktuarium św. Piotra Apostoła, Wadowice; źródło: www.garnek.pl
 • KOŚCIÓŁ św. PAWŁA APOSTOŁA: od zewnątrz, sanktuarium św. Piotra Apostoła, Wadowice; źródło: www.swpiotr.wadowice.pl
 • KORONACJA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ: 14.viii.1991, sanktuarium św. Piotra Apostoła, Wadowice; źródło: www.swpiotr.wadowice.pl

Pierwsze informacje o Wadowicach pochodzą z XIV w. Miejscowość przechodziła zmienne koleje losu znaczone klęskami żywiołowymi i ranami wojennym – szczególnie ciężkie były czasy potopu szwedzkiego w XVII w., gdy w mieście pozostało zaledwie 600 mieszkańców - i pewnie pozostałaby gdzieś na uboczu wielkich wydarzeń historycznych, gdyby 18.v.1920 r. nie urodził się w nim Karol Wojtyła

Dla miasta były to, jak i czasy wcześniejsze – rozbiorowe, czasy spokojniejsze. Miasteczko powoli rozwijało się, zyskiwało na znaczeniu. Na przełomie XIX i XX w. powstał w Wadowicach słynny klasztor karmelitów bosych (łac. Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo - OCD)sanktuarium św. Józefa założone w 1892 r. przez św. Rafała Kalinowskiego, siostry Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (łac. Congregatio Sanctae Familiae de Nazareth - CSFN), czyli nazaretanki, założyły ochronkę dla dzieci (dziś prowadzą w Wadowicach Dom Pomocy Społecznej), w 1909 r. osiedlili się też księża Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), czyli pallotyni (dziś Collegium Marianum – dom macierzysty i nowicjat na Kopcu w Kleczy k. Wadowic)…

Ten rozwój przerwała klęska wrześniowa 1939 r., gdy miasto zostało wcielone do niemieckiej III Rzeszy - wzdłuż Skawy przebiegała granica niem. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete (pl. Generalnego Gubernatorstwa) - późniejsza okupacja rosyjska i rządy namiestnicze…

Do 16.x.1978 r., gdy niespodziewanie dla świata i dla mieszkańców Wadowic na Tron Piotrowy powołany został Karol kard. Wojtyła, metropolita krakowski…

Odtąd, co nie powinno dziwić, dzieje Wadowic oraz niebawem powołanej parafii i kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach są ściśle związane z osobą Jana Pawła II, który tu wszak rozpoczynał swą niezwykłą drogę życiową.

W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny i Jego wizyty w Wadowicach 7.vi.1979 r. postanowiono, że na resztkach gruntów dawnego uposażenia starej wadowickiej parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Pannie stanie nowy kościół - wotum wdzięczności za powołanie pierwszego Polaka i Słowianina na Stolicę Apostolską.

Jan Paweł II mówił wówczas:

Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Te właśnie lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb — ‘królewskie, wolne miasto Wadowice’… A także i z tą okolicą. Z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów […]

Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w wadowickim kościele parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowałem w roku tysiąclecia chrztu Polski jako ówczesny arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi, […] na 50 rocznicę mojego chrztu, jako kardynał, a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę, przybywając z Rzymu jako następca św. Piotra.

Po zamachu na życie Ojca Świętego, którego dokonał turecki terrorysta Mehmet Ali Agca, najprawdopodobniej z inicjatywy i pod kontrolą bułgarskich funkcjonariuszy państwa komunistycznego (ściśle związanych w rosyjskim KGB i z polskimi agentami SB), intencja wotywna została rozszerzona. Nowy kościół pw. św. Piotra Apostoła miał stać się wotum wdzięczności za wybór i ocalenie Ojca Świętego.

Świątynię wybudowano w latach 1984-1991. Główny inspirator i architekt duchowy świątyni, następca Karola Wojtyły w krakowskiej archidiecezji, Franciszek Antoni kard. Macharski (ur. 1927, Kraków) poprosił o wykonanie projektu świątyni rówieśnika Jana Pawła II, prof. dr hab. inż. arch . Tadeusza Przemysława Szafera (ur. 1920, Kraków). 24.vi.1984 r. kard. Macharski poświęcił plac budowy…

Pracami nad wzniesieniem zaprojektowanej przez prof. Szafera, z pomocą Jacka Gyurkovicha (ur. 1949) i Ewy Węcławicz-Gyurkovich (ur. 1948) świątyni kierował ks. Michał Piosek (1944 – 1993, Wadowice), wikariusz parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Pannie w Wadowicach, i późniejszy pierwszy proboszcz nowej parafii – pw. św. Piotra Apostoła.

Erygowano ją 29.vi.1985 r. Powstała z odłączenia z parafii pw. Ofiarowania NMP pewnego obszaru i ukonstytuowania na nim nowej jednostki administracji kościelnej.

Dalej rytm budowy kościoła pw. św. Piotra, i życia całej parafii, wyznaczały kolejne rocznice pontyfikatu Jana Pawła II.

18.v.1986 r., w 66 urodziny Jana Pawła II, Franciszek kard. Macharski poświęcił kaplicę, w której odtąd odbywały się nabożeństwa parafialne.

Dwa lata później, 18.v.1988 r. Ojciec św. poświęcił kamień z Bazyliki św. Piotra, który następnie został 9.x.1988 r., w dziesięciolecie pontyfikatu papieża-Polaka, wmurowany przez kard. Macharskiego jako kamień węgielny.

Kościół pw. św. Piotra Apostoła został uroczyście konsekrowany 14.viii.1991 r. przez samego Jana Pawła II, podczas kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny.

Tego dnia również, podczas uroczystej Mszy św., Jan Paweł II ukoronował wykonaną z polichromowanego palisandru – rodzaju tropikalnego drzewa - figurę Matki Bożej Fatimskiej, która odtąd króluje wadowickiemu sanktuarium.

Mówił wówczas:

Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Tyś jest Chrystus — ukrzyżowany i zmartwychwstały: Chrystus Jezus, kamień węgielny, w którym rośnie ‘zespalana cała budowla […] na świętą w Panu świątynię’Ef 2 21. Rośnie budowla dziejów zbawienia na fundamencie apostołów i proroków. W tej budowli jesteśmy wszyscy ‘współobywatelami świętych i domownikami BogaEf 2, 19.

Tak. Bóg jest z nami. Wypełnia przestrzeń wewnętrzną naszych dusz. Przenika je swoim życiem, które sięga poz a granice ziemskiej śmierci. Bóg nieogarniony, Bóg, w którym ‘żyjemy, poruszamy się i jesteśmy’Dz 17 , 28. Ten Bóg pozwala się ogarnąć tej budowli, której kamieniem węgielnym jest ChrystusSyn współistotny Ojcu[…]

To zaś duchowe budowanie znalazło swój zewnętrzny wyraz w sakralnej budowli, którą wznieśliście w tej części miasta Wadowic, aby służyła waszej nowej wspólnocie jako miejsce obcowania z Bogiem. Tak jak dotąd wielu pokoleniom służyła dawna budowla sakralna w centrum miasta, tak teraz zaczyna służyć ta nowa budowla, nowy kościół parafialny. […]

Jako wasz rodak, wadowiczanin z urodzenia, a zarazem sługa Kościoła powszechnego na stolicy św. Piotra w Rzymie, życzę wam, by w tej nowe j waszej ś wiątyni rozbrzmiewały wciąż słowa Piotrowego wyznania: ‘Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego’. Życzę, aby te słowa rozbrzmiewały tutaj z pokolenia na pokolenie, zawsze z taką samą zbawczą mocą, jak rozbrzmiewają od dwóch tysiącleci. […]

Błogosławiona bądź Ty, Matko, w tajemnicy Twego dziewiczego ofiarowania — Patronko dawnej wadowickiej parafii.

Przenieś tę Twoją tajemnicę, to dziewicze ofiarowanie przyszłej Matki Boga, także i tutaj. Wypełnij ten nowy dom Boży Twoją macierzyńską obecnością. Przygarniaj synów i córki nowej parafii wadowickiej do Twego Serca. Ucz ich Chrystusa — tak jak mnie kiedyś objawiłaś w Chrystusie pełnię tajemnicy człowieka, jego godności oraz najwyższego powołania.

Pani Fatimska była darem ordynariusza diecezji Leiria–Fátima, bpa Alberta Kosmy (port. Alberto Cosme) do Amaral (1916, Touro - 2005, Leira) oraz Marii Andrzeja kard. Deskura (1924, Sancygniów – 2011, Watykan), ówczesnego prezydenta Papieskiej Akademii Niepokalanego Poczęcia, i przyjaciela Jana Pawła II.

Również tego samego dnia, po uroczystej Mszy św., Franciszek kard. Macharski poświęcił i odsłonił przed kościołem spiżowy pomnik Jana Pawła II, dzieło włoskiego artysty Lucjana (wł. Luciano) Minguzzi (1911, B olonia – 2004, Mediolan).

Rysem charakterystycznym świątyni wadowickiej jest odzwierciedlenie w architekturze drogi Jana Pawła II z Wadowic na tron Piotrowy. 6-metrowa ściana o łtarza, wykonanego w czerwonym marmurze, w kształcie rzutu poziomego bazyliki św. Piotra w Watykanie, zwieńczona została fragmentem kopii XVI w. fresku Piotra (wł. Pietro) Perugino (1450, Citta della Pieve - 1523, Perugia)Chrystus wręczający klucze św. Piotrowi”, z Kaplicy Sykstyńskiej. Z ołtarza „spływają” niejako wzdłuż nawy dwa czerwone pasma – symboliczne strużki krwi – swoim eliptycznym kształtem obrazujące zarys kolumnady Berniniego na Placu św. Piotra w Watykanie. Tablica z datą 13.v.1981 r. wyznacza miejsce zamachu na Ojca Świętego

I to obok owego ołtarza, w bocznej kaplicy, stanęła Pani Fatimska. I tam też znajduje się, otoczona powiększającą się liczbą wot wdzięcznych czcicieli, do dnia dzisiejszego.

Do dziś też najważniejszym świętem w sanktuarium jest 13.v – święto Matki Bożej Fatimskiej, jakże blisko związane z Janem Pawłem II, a w szczególności z zamachem na jego życie w 1981 r.…

W 2003 r. za kościołem, na wzgórzu, wybudowano ścieżkę na wzór Golgoty.   Ustawiono przy niej stacje drogi krzyżowej, tablice z Dekalogiem i Ośmioma Błogosławieństwami, a na samym szczycie Krzyż Misyjny…

Pochylmy się nad słowami Ojca św. Jana Pawła II z Wadowic, 7.vi.1979 r.:

oraz Jego homilią, także z Wadowic, 14.viii.1991 r.:

Popatrzmy na dwuczęściową etiudę o kościele pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach:

 • część I:
  KOŚCIÓŁ św. PIOTRA APOSTOŁA w WADOWICACH: cz. I; źródło: www.youtube.com
 • część II:
  KOŚCIÓŁ św. PIOTRA APOSTOŁA w WADOWICACH: cz. II; źródło: www.youtube.com

Adres:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Piotra Apostoła
34-100 Wadowice
Al. Matki Bożej Fatimskiej 90

Mapa dojazdu:

 • GoogleMap

Opracowanie oparto na następujących źródłach:

polskich:

innych:

 • Z dawna Polski Tyś Królową, Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1999”, wyd. V poprawione, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999